Algemene voorwaarden

Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van Producten via de website van For your pants only.

2. Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de website van For your pants only, ongeacht welk communicatiemiddel je gebruikt, betekent dat deze Algemene Voorwaarden worden aanvaard.

3. Wijzigingen ten opzichte van de aangegane Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en vanaf het moment dat zij Schriftelijk zijn bevestigd door For your pants only. Mondelinge afspraken of toezeggingen van For your pants only zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door For your pants only.

4. Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

5. For your pants only heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

1 Definities
Onder For your pants only wordt verstaan: For your pants only, gevestigd te Almere, kantoorhoudende aan de Binderij 60B, 1321 EK, te Almere. For your pants only maakt deel uit van Ditha Bonita. Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer: 32156040. BTW nummer: NL001873820B16. Onder For your pants only Website wordt verstaan: www.foryourpantsonly.nl of www.foryourpantsonly.com Onder ‘koop op afstand’ wordt verstaan: een overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is.

Onder ‘overeenkomst op afstand’ wordt verstaan: een door For your pants only georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. Onder ‘techniek voor communicatie op afstand’ wordt verstaan: een middel dat zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van de overeenkomst op afstand.
Onder ‘consumentenkoop’ wordt verstaan: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door For your pants only en een koper, natuurlijk persoon,die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Onder ‘koop’ wordt verstaan: de koopovereenkomst met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door For your pants only en een koper. Onder ‘koper’ wordt verstaan: een (rechts)persoon of vennootschap, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder ‘bestelling’ wordt verstaan: product(en) die de koper via de website van For your pants only, middels een overeenkomst op afstand wenst te kopen van For your pants only , door het aangeven van haar aanbod middels het elektronische systeem op de website van For your pants only.

Samenvatting
Klant:
de natuurlijke persoon die met For your pants only de Overeenkomst heeft gesloten.
Algemene Voorwaarden:
deze algemene voorwaarden.
Overeenkomst:
overeenkomst strekkende tot de levering van de Producten door For your pants only aan de Klant.
Schriftelijk:
op schrift, per e-mail of per fax.
Producten:
de producten die door For your pants only op haar website wordt aangeboden.
Intellectuele Eigendom:
alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, naburige rechten en rechten met betrekking tot knowhow.
Persoonsgegevens:
persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2 Toepassing

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten op afstand met betrekking tot online bestellingen op de website van For your pants only tussen For your pants only en de koper. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. De koper verklaart dat hij/zij op de hoogte is van de inhoud van het privacystatement en stemt in met de wijze waarop For your pants only zijn/haar persoonsgegevens verwerkt. For your pants only zal de persoonsgegevens die bescherming genieten op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zorgvuldig en rechtmatig gebruiken en beschermen. De persoonsgegevens zullen slechts worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst op afstand. Na uitvoering van de overeenkomst op afstand worden de persoonsgegevens vernietigd, althans niet meer bewaard.

3 Totstandkoming van overeenkomsten
Aanbiedingen en prijsopgaven van producten zoals deze op de website van For your pants only worden getoond, dienen enkel te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De koper kan haar aanbod doen middels het daartoe aangegeven elektronische systeem op de website van For your pants only, waar koper precies kan bepalen en aangeven waaruit zijn aanbod bestaat. Een overeenkomst op afstand tussen For your pants only en de koper komt tot stand middels een aanvaarding door For your pants only van het door koper elektronisch gedane aanbod, welke aanvaarding plaatsvindt door het verzenden van een bevestigingsemail naar het opgegeven emailadres van de koper. Alle aanbiedingen van For your pants only zijn vrijblijvend en For your pants only behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.For your pants only behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren zonder opgave van reden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de aanbieding wordt vermeld op de website van For your pants only en zolang de voorraad strekt.

4 Prijzen en Betaling
Prijzen van producten en aanbiedingen op de website van For your pants only worden uitgedrukt in euro’s. De prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen en exclusief verzend- en administratiekosten tenzij anders aangegeven. Zie artikel 5 omtrent de hoogte van de verzendkosten. Betaling kan alleen geschieden per vooruitbetaling met IDeal, PayPall, Mr.Cash of overschrijving per bank of achterafbetaling via AfterPay. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van For your pants only. De koper dient de bestelling dus volledig vooruit te betalen, bij gebreke waarvan geen koopovereenkomst tot stand komt.
Betaling geschiedt middels de aangeboden betalingsmogelijkheden. In het geval dat de prijs van de aanbieding of product, zoals deze genoemd is op de website van For your pants only en/of in de bevestigingsemail fouten bevat dan wel onjuist is, behoudt For your pants only zich het recht voor deze alsnog binnen een redelijke termijn te wijzigen dan wel te corrigeren. Koper wordt door For your pants only hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk, per email of telefonisch op de hoogte gebracht. In het geval van een prijsverhoging kan de consumentkoper overgaan tot ontbinding van de koopovereenkomst.

5 Levering
For your pants only verbindt zich jegens de koper om de producten behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de producten zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. For your pants only verbindt zich om de bestelling aan koper te leveren volgens de omschrijving, eisen en kwaliteit zoals door For your pants only aangegeven op de website van For your pants only. De bestelling is veelal direct uit voorraad leverbaar en zal zo spoedig mogelijk worden afgeleverd binnen de beoogde leveringstermijn van drie tot vijf werkdagen bij de koper dan wel uiterlijk dertig (30) dagen na het zenden van de bevestigingsemail van For your pants only aan koper van de bestelling. In het geval van leveringen buiten Nederland kan de leveringstermijn afwijken van de hierboven vastgestelde termijn. Informatie over leveringstermijnen in het buitenland kunnen, indien gewenst, worden opgevraagd middels het sturen van een email. De door For your pants only genoemde aflevertermijn van de bestelling op de website van For your pants only geldt slechts als een indicatie en kan derhalve niet worden beschouwd als een fatale leveringstermijn. For your pants only zal koper zo spoedig mogelijk schriftelijk, per email, telefonisch op de hoogte stellen indien de bestelling niet binnen de termijn die is aangegeven op de website van For your pants only, dan wel binnen dertig (30) dagen afgeleverd kan worden. Bij overschrijding van een levertermijn van dertig (30) dagen na de bestelling heeft koper het recht op teruggave van het aankoopbedrag van de bestelling exclusief de betaalde verzendkosten, maar geen recht op gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van koper. Indien de producten niet direct uit voorraad kunnen worden geleverd, zal For your pants only op de website van For your pants only aangeven wanneer de producten naar verwachting weer beschikbaar zullen zijn. Afhalen van de bestelling op afspraak behoort tot de mogelijkheid. De bestelling zal worden afgeleverd op het adres zoals dit door koper is aangegeven bij het plaatsen van de bestelling en door For your pants only is bevestigd middels de bevestigingsemail aan het opgegeven emailadres van de koper. Het afleveren van de bestellingen binnen en buiten Nederland heeft For your pants only uitbesteed aan PostNL. De bijdrage verzendkosten per bestelling binnen Nederland zijn € 4,95. Voor alle bestellingen > €75,– vervallen de verzendkosten.
Binnen de stad Almere worden producten gratis bezorgd en opgehaald. De verzendkosten voor het afleveren van de bestelling in het buitenland zullen afhankelijk zijn van de grootte van de bestelling als ook het land van bestemming. Voor landen buiten Europa is een douaneverklaring nodig.

6 Garantie
De producten die For your pants only levert dienen te voldoen aan de kwaliteit, eisen en omschrijving zoals deze zijn vermeld op de website van For your pants only. In geval het product niet voldoet aan de kwaliteit, eisen of omschrijving zoals deze zijn omschreven op de website van For your pants only, dient de koper binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het artikel, For your pants only schriftelijk of per email te informeren over de non-conformiteit en of schade aan het product (email- en bezoekadres, van For your pants only staan vermeld in de algemene voorwaarden).
In het geval dat een product niet voldoet aan de kwaliteit, eisen of omschrijving zoals deze is omschreven en weergegeven op de website van For your pants only, heeft de koper het recht de producten terug te zenden aan For your pants only. Koper heeft recht op kosteloos herstel van het product of op vervanging door een gelijksoortig product, dan wel indien het product niet meer leverbaar is op teruggave van het aankoopbedrag exclusief de eventueel betaalde verzendkosten. For your pants only is niet aansprakelijk voor gebreken of slijtage aan het product in het geval van nalatig onderhoud, onjuist gebruik (niet opvolgen van de instructies in de gebruiksaanwijzing of wasvoorschrift) of in het geval van gebruikelijke slijtage van een product of kledingstuk. Indien een product niet stuk is of een ander mankement vertoont maar overduidelijk gebruikssporen vertoont en/of is gewassen heeft koper geen recht op teruggave van betaling daar het product daardoor onverkoopbaar is geworden..

7 Risico-overgang
Behoudens het gestelde in artikel 5 van de algemene voorwaarden, gaat het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering op de koper over op het moment waarop de bestelling wordt bezorgd bij het opgegeven adres door de koper. Indien en voor zover de bestelling op het opgegeven adres van koper tevergeefs is aangeboden, dan gaat het risico over op het moment van aanbieding.

8 Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de website van For your pants only en haar producten, berusten bij For your pants only en andere rechthebbenden. Het is koper derhalve niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken in de ruimste zin van het woord zonder voorafgaande toestemming van For your pants only (bijvoorbeeld door het kopiëren van afbeeldingen, teksten of ontwerpen).

9 Aansprakelijkheid
Ondanks het feit dat For your pants only zeer zorgvuldig is ten aanzien van een correcte, duidelijke weergave van de prijzen, aanbiedingen, een juiste omschrijving, eisen en kwaliteit van de getoonde producten op de website van For your pants only, is For your pants only niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden op haar website en/of bevestigingsemail. For your pants only behoudt zich het recht voor deze fouten, onjuistheden of onvolkomenheden te allen tijde recht te zetten. Voor de schade die de koper mocht lijden als gevolg van vertraging, niet (volledig) doorkomen van bestellingen – bijvoorbeeld ten gevolge van een (tijdelijk) technisch probleem van de website van For your pants only, dan wel tussen For your pants only en derden, waaronder het elektronische betalingssysteem, als ook de mogelijke gevolgen daarvan, is For your pants only niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake is van grove schuld dan wel opzet aan de zijde van For your pants only. In ieder geval is de aansprakelijkheid van For your pants only voor schade te allen tijde beperkt tot maximaal het aankoopbedrag en eventueel de betaalde verzendkosten. For your pants only is in geen geval aansprakelijk voor eventueel geleden
gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van koper.

10 Herroeping
In het geval van een koop op afstand heeft koper het recht om gedurende veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling de koop op afstand, liefst met opgave van reden te ontbinden, mits de goederen ongebruikt, in originele (niet beschadigde) verpakking en indien van toepassing compleet met alle accessoires zijn. Ontbinding van de koop op afstand zal uitsluitend schriftelijk of per email geschieden, waarbij dit bericht binnen de voornoemde termijn door For your pants only moet zijn ontvangen. In geval van ontbinding zal For your pants only de door koper aan For your pants only betaalde koopprijs,exclusief de eventueel betaalde verzendkosten, binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling terugbetalen, mits en zodra de geretourneerde bestelling vrij van gebreken en schade aan For your pants only is geretourneerd op kosten van de koper.
Klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de Klant For your pants only daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.

U kunt hier het retourformulier downloaden.

11 Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst (op afstand) die niet aan For your pants only kan worden toegerekend, waaronder mede is begrepen de omstandigheid dat leveranciers van For your pants only niet aan hun leveringsplicht kunnen voldoen. For your pants only is niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen dan wel kan For your pants only haar verplichtingen jegens koper opschorten voor de duur van de overmacht. In geval van opschorting hebben For your pants only en koper het recht de overeenkomst op afstand te ontbinden indien de periode tot nakoming langer duurt dan twee maanden. Daarnaast kan For your pants only koper de mogelijkheid bieden tot teruggave van het aankoopbedrag indien nakoming onmogelijk blijft. For your pants only is in geval van overmacht niet aansprakelijk jegens koper voor gevolg-, vertraging-, winst – of omzetschade. De aansprakelijkheid van For your pants only voor schade is te allen tijde beperkt tot maximaal het aankoopbedrag en eventueel de betaalde verzendkosten.

12 Toepasselijk recht
Op de algemene voorwaarden alsmede de gesloten overeenkomsten op afstand en de daaruit voortvloeiende geschillen tussen For your pants only en koper is het Nederlandse recht van toepassing. De regeling met betrekking tot algemene voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding met kopers, niet zijnde consumentkopers, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn.

13 Geschilbeslechting
Alle geschillen die in verband met de algemene voorwaarden of uit de overeenkomst op afstand of uit de overeenkomst op afstand voortvloeiende overeenkomsten tussen For your pants only en koper mochten ontstaan, zullen – tenzij enig dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet – in eerste instantie bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland Nadat For your pants only zich schriftelijk jegens koper heeft beroepen op toepassing van het eerste artikel inzake geschilbeslechting van de algemene voorwaarden heeft koper de keuze om binnen één maand na dat beroep aan te geven dat hij het geschil wenst te laten beslechten door de volgens de wet bevoegde rechter. De werking van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Disclaimer, For your pants only, 2021